A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszabályzata
Bejegyezte: a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma,
1996. május 17-én
a VVS/ 1-900/90-11 372 szám alatt

I. fejezet

Alapvető rendelkezések
 1. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége ( a továbbiakban csak Szövetség) polgári szövetség a Szlovák Köztársaság iskoláiban és iskolai intézményeiben (a továbbiakban csak iskolák) a polgári társulásokról szóló 83/1990 Tt. Számú törvény ( a későbbi módosítások szerinti szerkesztésben) alapján.
 2. A Szövetség megnevezése: Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége (Združenie maďarských rodičov na Slovensku)
 3. A Szövetség székhelye: Komárno, Elektrárenská 2.
 4. A Szövetség tárgyalási nyelve a magyar nyelv
 5. A Szövetség pecsétjei: Združenie maďarských roďičov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége)
  1. Ústredná rada- Központi Tanács
  2. Regionálna rada- Területi Tanács és a székhely megnevezése
  3. Základná organizácia- Alapszervezet és az iskola megnevezése, székhelye
II. fejezet

A Szövetség jellege és helyzete
 1. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a magyar szülők, bírósági határozattal a gyerekek nevelésére kijelölt törvényes képviselők és olyan más személyek független és önkéntes társulása, akik egyetértenek a szövetség céljaival, és részt kívának venni feladatai teljesítésében.
 2. A Szövetség önálló jogi személy, a jogviszonyokban a saját nevében lép fel, és viseli az említett viszonyokból eredő felelősséget.
 3. A Szövetség meghatározatlan időre alakult.
III. fejezet

A Szövetség küldetései és feladatai
 1. A Szövetség küldetése hogy:
  1. támogassa az anyanyelvű oktatást és nevelést,
  2. a gyermek oktatása és nevelése során együttműködjön az iskolák pedagógusaival és nevelőivel a humanizmus, hazafiasság és demokrácia elvein nyugvó magas szintű tevékenység biztosítása érdekében,
  3. együttműködjön az alábbiak biztosításában:
   • a gyermekeknek az UNESCO által jóváhagyott A gyermekek jogairól szóló deklarációban megszabott jogainak védelmében, hangsúlyozva személyiségük tiszteletben tartását,
   • a szülőknek a gyerekek neveléséért viselt elsődleges felelősségükből adódó jogaik védelmében a Családjogi törvény és más általános érvényű jogi előírások értelmében
   • a tanítók jogainak védelmében hivatásuk teljesítése során
  4. támogassa az iskolák vezetőinek, pedagógusainak és más pedagógiai alkalmazottainak igyekezetét az oktató-nevelő tevékenységben, leginkább azzal hogy:
   • tevékenyen ösztönzi az új elemek és a legújabb ismeretek érvényesítését az oktató-nevelő tevékenység, valamint az oktatás formái és módszerei minőségének javítását,
   • részt vesz a nevelési problémák megoldásában és a gyerekek védelmében a negatív hatások, stressz, negatív nevelési módszerek, a túlterhelés ellen, egészségük védelmében támogatja egészséges testi és szellemi fejlődésüket,
   • segít a gyermek nevelésében a tanítási időn túl az iskolán kívüli tevékenység megszervezésében együttműködve az önkormányzattal és az államigazgatás szerveivel,
   • részt vesz a gyermekek ésszerű étkeztetését, a környezetvédelmet és a tanulók iskolai tartózkodásának körülményeit illető kérdésekről szóló döntések meghozatalában,
   • együttműködik az iskola műszaki felszereltségének biztosításában és az audiovizuális eszközök, valamint a számítástechnika kihasználásában,
  5. fejlessze a baráti kapcsolatokat az iskolák között a SZK területén és külföldön,
  6. együttműködjön a gyermek- és ifjúsági szervezetekkel az érdekköri tevékenység fejlesztésében.
 2. A Szövetség összegyűjti a szülök kérdéseit, véleményét és javaslatait, észrevételeit és kérelmeit a gyermekek iskolai oktatásával és nevelésével kapcsolatosan, és részt vállal ezek megoldásában.
 3. Képviselői által a Szövetség tárgyal az iskolák igazgatóival, pedagógusaival és más pedagógiai alkalmazottaival, egymás kölcsönös tiszteletben tartása mellett, azzal a tudattal hogy közös a felelősségük a gyermek neveléséért, kölcsönösen partnerek.
 4. A Szövetség feladatai teljesítése során együttműködik más társulásokkal, polgári kezdeményezésekkel és vezető oktatásügyi szervekkel, valamint az önkormányzati és államigazgatási szervekkel. Az iskolák keretén túlmutató problémákat a Szövetség felsőbb szervei oldják meg.
IV.fejezet

A Szövetség szervezete és szervei
 1. A Szövetség tevékenysége a demokrácia alapelveihez igazodik. A Szövetség választott szervei a Szövetség tagjai közül kerülnek megválasztásra egyenlő és közvetlen választással nyilvános szavazás útján. A Szövetség szervében való tagság megszűnik a szerv megbízatási idejének leteltével és az új szerv megválasztásával, a tisztességről való lemondással vagy visszahívással. A Szövetség szervei határozatképesek, ha jelen van a tagoknak több mint a fele, amennyiben az iskolai Szövetség alapszabályzata nem rendelkezik másképp. A szerv döntése elfogadottnak számít, ha mellette szavazott a szerv jelenlévő tagjainak több mint a fele.
 2. A Szövetség szerveinek struktúráját alkotják:
  • a Szövetség központi szervei
  • a Szövetség területi szervei
  • a Szövetség iskolai szervei
 3. A Szövetség belső szervezetét és központi szerveit az alábbiak alkotják:
  • a Szövetség küldöttgyűlése
  • a Szövetség Központi Tanácsa:
   • elnök
   • alelnök
   • gazdasági ügyek intézője
   • központi tanács további tagjai
 4. A Szövetség belső szervezetét és területi szerveit alkotják:
  • a Szövetség területi tanácsa:
   • elnök
   • alelnök
  • a Szövetség területi tanácsának további tagjai
 5. Az iskolákban a Szövetség belső szervezetét és szerveit alkotják:
  • a Szövetség iskolai gyűlése
  • a Szövetség iskolai tanácsa
   • elnök
   • alelnök
  • a Szövetség iskolai tanácsának további tagjai
 6. A Szövetség ügyvitelét és egyéb szervezési teendöket Szövetség Központi Tanácsa által létrehozott Központi Iroda végzi. A központi iroda tevékenységét az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgtót és jogkörét a Szövetség elnökének javaslatára a Szövetség Központi Tanácsa hagyja jóvá.
V.fejezet

Országos szervek
 1. A Szövetség legfelsőbb központi szerve a Szövetség küldöttgyűlése (közgyűlése).
 2. A Szövetség küldöttgyűlése (közgyűlése):
  • megválasztja a Szövetség központi Tanácsát, tagjait és póttagjait, valamint az ellenőrző bizottságát,
  • dönt a Szövetség területi tanácsadó szervének létrehozásáról,
  • meghatározza az alapvető feladatokat és a fejlődés fő irányvonalait a következő időszakra,
  • jóváhadja a Szövetség gazdálkodásának alapelveit és ellenőrzi azok megtartását,
  • meghatározza az elkövetkező időszakra a kötelező tagdíj azon részét, amely a Szövetség központi költségvetésének bevétele,
  • jóváhagyja a Szövetség központi szerveinek belső szervezeti előírásait,
  • határoz a Szövetség alapszabályzatának módosításáról,
 3. A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze a Szövetség Központi Tanácsának határozata alapján négyévenként legalább egyszer.
 4. A Szövetséget külső kapcsolataiban a Szövetség Központi Tanácsa és a Szövetség elnöke képviseli.
 5. A Szövetség Központi Tanácsa 10-12 tagú. Ez a Szövetség országos végrehajtó szerve, és kezdeményező, valamint tanácsadó szerv az iskolai Szövetségek számára.
 6. A központi tanács a saját tagjai közül elnököt, alelnököt és gazdasági ügzintézőt választ.
 7. A Szövetség központi tanácsa:
  • biztosítja a Szövetség küldöttgűlése ( közgyűlése) határozatainak teljesítését,
  • meghatározza a küldöttgyűlésen részt vevő küldöttek számát az egyes iskolai Szövetségek képviseletében,
  • nyilvántartja az iskolákban megalakult szövetségeket, nyilvántartási számot és erről szóló igazolást ad nekik,
  • az iskolai Szövetségek szervei munkájához szabályzatmintát javasol, amely konkrét feltételekhez igazíthat,
  • további feladatokat teljesít a Szövetség küldöttgyűlésnek határozata alapján.
 8. A Szövetség központi szerveinek jogkörét, a köztük történő munkamegosztást, tanácskozásaikat és a Szövetség tevékenységével összefüggő egyéb kérdéseket a belső szervezési előírások szabályozzák, amelyeket a Központi Tanács hagy jóvá.
VI. fejezet

A Szövetség területi szervei
 1. A Szövetség területi tanácsa a régióban lévő iskolai Szövetségek közös tanácsadó, koordináló és végrehajtó szerve.
 2. A Szövetség területi tanácsa a régióban lévő iskolai gyűléseknek a Szövetség területi tanácsa létrehozásáról hozott határozata alapján jön létre. A régió területe rendszerint megegyezik az ország területi beosztásával, e a Szövetség iskolai gyűléseinek határozata alapján ettől eltérő is lehet.
 3. A V területi tanácsát az iskolai Szövetségek azon képviselői alkotják, akiket a Szövetség iskolai gyűlésein rendszerint egy évre választanak.
 4. A Szövetség területi tanácsa a saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ a Szövetség területi tanácsa megbízásának teljes időtartamára.
 5. A Szövetség területi tanácsa az iskolai Szövetségek határozata alapján más feladatokat is teljesíthet.
VII.fejezet

A Szövetség szervezete és szervei az iskolákban
 1. Az iskolákban a Szövetség a megalakításáról hozott azon határozat alapján jön létre, amelyet a Szövetség alakuló gyűlése jóváhagy, a Szövetség központi tanácsán történő regisztrációval, az alakuló gyűlés dátumával.
 2. Az iskolában létrehozott Szövetség önállóan és a saját nevében gyakorolja a szabályzatból adódó jogait és kötelességeit, és kezeli saját vagyoni ügyeit.
 3. A Szövetség legmagasabb szerve az iskolákban a Szövetség iskolai gyűlése.
 4. A Szövetség iskolai gyűlését a tanulók szülei alkotják.
 5. A Szövetség iskolai gyűlése:
  • megválasztja a Szövetség iskolai tanácsának tagjait és az ellenőrt (ellenőröket),
  • határoz a Szövetség területi tanácsának létrehozásáról, és megválasztja az iskolai Szövetség képviselőjét a Szövetség területi tanácsába,
  • jóváhagyja az iskolai Szövetség költségvetését,
  • meghatározza a tagsági díj azon részét, amely az iskolai Szövetség költségvetésének bevétele,
  • jóváhagyja az iskolai Szövetség szabályzatát.
 6. A Szövetség iskolai gyűlése együttműködik a pedagógiai tanáccsal, az igazgatóval és az iskola többi pedagógiai alkalmazottjával. A Szövetség küldetésével összhangban főként az alábbi területekre összpontosít:
  • a tanulók nevelésének és oktatásának alapvető kérdései,
  • a pedagógiai művelődés alapkérdései,
  • érdekköri és kultúrális tevékenység,
  • a tanulók és a szülők sporttevékenysége,
  • a gyermekszervezetekkel és polgári társulásokkal való együttműködés
  • további kérdések, amelyek az iskolai és az iskolán kívüli nevelés során felmerülnek
  • megoldja a szülők lényeges észrevételeit.
 7. A Szövetség iskolai gyűlése szükség szerint, illetve rendszerint félévente ülésezik. A Szövetség iskolai gyűlését az elnök hívja össze a jóváhagyott munkaterv alapján vagy a Szövetség iskolai tanácsának határozata alapján.
 8. A Szövetség iskolai gyűlésének kezdeményező és végrehajtó szerve a Szövetség iskolai tanácsa. A Szövetség iskolai tanácsának tagjait a Szövetség iskolai gyűlése választja meg az első ülésen egy évre, rendszerint szeptember végéig.
 9. A Szövetség iskolai tanácsa a saját tagjai közül elnököt, alelnököt és pénztárost választ. Az iskolában létrehozot Szövetséget külső kapcsolataiban a Szövetség iskolai tanács és annak elnöke képviseli.
 10. A Szövetség iskolai tanácsa szükség szerint ülésezik.
  Tevékenységével:
  • biztosítja a Szövetség iskolai gyűlése határozatainak teljesítését,
  • szorosan együttműködik a pedagógiai tanáccsal,
  • együttműködik az iskola vezetőségével és a többi pedagógiai alkalmazottal, akiket szükség esetén meghív az ülésre,
  • teljesíti a Szövetség más feladatait az Alapszabályzat és az iskolai Szövetség jóváhagyott szabályzata értelmében, vagy a Szövetség iskolai gyűlésének határozata alapján.
 11. Az iskolai Szövetség egyes szerveinek jogkörét, az egyes szervek közötti munkamegosztást, tanácskozásaikat, a Szövetség szervezését és tevékenységét az osztályokban, valamint az iskolai Szövetség tevékenységével összefüggő más kérdéseket részletesebben az iskolai Szövetség szabályzata rendezi.
VIII.fejezet

A tagok jogai és kötelességei
 1. A Szövetségben való tagság a Szövetség iskolai szervezete tagjainak jegyzékébe történő bejegyzéssel keletkezik. A tagsága a tag halálával, kilépésével, illetve a tagsági díj meghatározott időpontig történő befizetésének elmulasztásával szűnik meg.
 2. A Szövetség tagjainak jogukban áll:
  • megválasztani a Szövetség szerveit,
  • választottnak lenni a Szövetség szerveiben,
  • a Szövetség közvetítésével véleményt mondani az iskola munkájáról, kezdeményezéseket, javaslatokat előterjeszteni, és bíráló megjegyzéseket tenni,
  • tájékozódni, hogyan érvényesülnek az iskola munkájában ezek az ötletek, javaslatok, észrevételek,
  • a koordinációs tevékenység keretében használni az iskola műszaki berendezéseit és segédezközeit a gyerekek tehetségének és képességeinek fejlesztésére, valamint a Szövetség küldetésének teljesítésére.
 3. A Szövetség tagjai kötelesek a megállapított tagdíjat befizetni, megtartani ezt az alapszabályzatot és az iskolai Szövetségek szabályzatát.
 4. A Szövetség tagjai önként beléphetnek más szervezetekbe is, amelyek hasonló célokat követnek, és velük együttműködve segíthetik a Szövetség küldetéssének teljesítését.
IX.fejezet

Gazdálkodás
 1. A Szövetség bevételeit képezik a tagdíjak, a Szövetség résvényeinek (vagy rendezvényeinek?) hozamai, vagyonának hozama, a tagoknak a kötelező hozzájárulások keretét meghaladó önkéntes adományai, a természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányos hozzájárulásai és ajándékai.
 2. A tagdíj kötelező részből áll a Szövetség küldöttgyűlése által meghatározott összegben, mely a Szövetség minden tagja után befizetésre kerül a Szövetség központi, országos költségvetésébe, és egy további részből, amely a Szövetség iskolai költségvetésébe kerül.
 3. A tagdíjakt az adott év októberének utolsó munkanapjáig kell befizetni, ha a Szövetség iskolagyűlése nem határoz másként.
 4. A természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányoshozzájárulásai és ajándékai külön jegyzékbe kerülnek nyilvántarásra. Az állandó értékű tárgyakat a leltárkönyvbe jegyzik be. A vagyon leltározására évente egyszer kerül sor a tanév végén, a pénztárosi tisztség átadásakor és a pénztár ellenőrzésekor az ellenőrző szervek által.
 5. A Szövetség feladatai teljesítésre vállalkozói tevékenységgel is képezhet vagyont, az érvényes jogi előírásokkal összhangban.
 6. A pénzeszközök pénzintézetbe kerülnek elhelyezésre folyószámlán vagy betétkönyvön. Aláírási joggal az elnök, az alelnök és a pénztáros rendelkezik, ha az alapszervezet vezetősége nem határoz másként. A Szövetség pénzeszközei el vannak különítve az iskola pénzeszközeitől.
 7. A Szövetség szervei a pénzeszközökkel az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodnak.
 8. A Szövetség költségvetését és a költségvetés módosításait az sikolagyűlés hagyja jóvá, az 1000 koronát meg nem haladó módosítások az elnök hatáskörébe tartoznak, amennyiben a szülői értekezlet nem dönt másként.
 9. Az egyes költségvetések pénzeszközei felhasználásának rendszeres figyelemmel követése a fizetési bizonylatok és a pénzügyi napolóba történt bejegyzések alapján történik. A pénztáros rendszerint az iskolagyűlésen tart beszámolót.
 10. A Szövetség pénzeszközeit és egyéb vagyonát a Szövetség küldetésének és feladatainak teljesítésére és a Szövetség tevékenységének biztosítására lehet felhasználni.
X.fejezet

A Szövetség megszűnése
 1. A Szövetség a Szövetség küldöttgyűlésének határozata alapján szűnik meg; az iskolákban a Szövetség a tagok – a szülők határozata alapján, vagy az iskola megszűnésével is megszűnik.
 2. A Szövetség megszűnésekor szervei döntenek a Szövetség vagyonjogi felszámolásáról, amikoris főként
  • biztosítják a Szövetség pénzeszközeinek és más vagyonának öszpontosítását,
  • biztosítják a szövetség esetleges kötelezettségeinek és tartozásainak rendezését,
  • elszámolóbiztost jelölnek ki.
 3. A Szövetség fennmaradó vagyona a Szövetség küldöttgyűlésének, illetve a Szövetség iskolai gyűlésének határozata alapján a területi önkormányzat szervének kerül átadásra oktatás és nevelés céljára, vagy ezt a vagyont alapítványnak, esetleg más, hasonló céllal létrehozott intézménynek adják át...
XI.fejezet

Átmeneti és zárórendelkezések
 1. A Szövetség első küldöttgyűlésének összehívásáig a Szövetség Központi Tanácsának jogkörét a Szövetség előkészítő bizottsága gyakorolja megfelelő módon; elvégzi az iskolákban megalakult Szövetségek regisztrációját, szabályzatmintát dolgoz ki részükre, és meghatározza az egyes iskolai Szövetségek küldötteinek számát a Szövetség első küldöttgyűlésére. Az előkészítő bizottság elnöke az előkészítő bizottság határozata alapján legkésőbb a regisztrációtól számított egy éven belül összehívja a küldöttgyűlést.
 2. A Szövetség a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt. Számú törvény rendelkezéseivel összhangban a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában történő bejegyzés napjával alakul meg.